Algemene voorwaarden

Artikel 1. Boekingsprocedure:
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Stichting Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  en Snowcamps aangeboden offerte/ reis door de opdrachtgever/ deelnemer(ster). Aanvaarding geschiedt middels een schriftelijke, telefonische of elektronische inschrijving door de deelnemer(ster). Boekingen kunnen uitsluitend rechtstreeks bij Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  plaatsvinden. Mocht de cursus / reis / accommodatie al volgeboekt zijn, dan krijgt u daarvan bericht.

Wanneer met meerdere personen geboekt wordt, is de hoofd-boeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 2. Betaling:
Na totstandkoming van de overeenkomst wordt door Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  een boekingsbevestiging verzonden. Gelijktijdig met de boekingsbevestiging wordt een factuur voor de reissom verzonden. Binnen 7 dagen na verzending van de factuur dient bij de surfcamps in Portugal en Biarritz een aanbetaling van 200 euro te zijn voldaan op rekeningnr NL34 ABNA 0550768858, tav NM Smit in Den Haag. Het surfcamp in Scheveningen moet gelijk in zijn geheel worden betaald.

Het restant van de reissom dient uiterlijk 2 maanden voor vertrek op rekening van Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  zijn voldaan. In het geval een boeking geschiedt binnen 2 maanden voor de vertrekdatum dan dient direct de gehele reissom voldaan te worden.

Wanneer niet aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, is de opdrachtgever/ deelnemer(ster) in verzuim. De deelnemer(ster) wordt door Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  in de gelegenheid gesteld alsnog binnen 3 dagen aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. Indien de deelnemer(ster) niet alsnog aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, heeft Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  het recht de overeenkomst te annuleren. Na annulering van de reis is de deelnemer(ster) de onder artikel 6 genoemde annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 3. Reisbescheiden:
Wanneer men aan de betalingsverplichting voldaan heeft, ontvangt men uiterlijk 2 weken voor vertrek de benodigde reispapieren. De reispapieren bevatten specifieke informatie, programma, adressen, benodigde uitrusting, etc. In het geval de reispapieren niet uiterlijk vijf dagen voor vertrek zijn ontvangen dan dient de opdrachtgever/ deelnemer(ster) Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 4. Reisverzekering:
De deelnemers zijn verplicht over een reisverzekering te beschikken. Voor reizen buiten Europa dient u een reisverzekering met werelddekking af te sluiten!

Artikel 5 Wijziging door opdrachtgever/ reiziger:
Verzoeken tot wijzigingen door de opdrachtgever/ deelnemer(ster) zijn mogelijk mits deze twee weken voor aanvang van de reis kenbaar zijn gemaakt aan Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps . Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  is niet verplicht om zomaar wijzigingen te accepteren. Wijzigen zijn alleen mogelijk na overleg met Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  en tegen betaling van een eventuele meerprijs. Naast de toepasselijke meerprijs wordt per gewijzigde boeking € 25,- in rekening gebracht (ter dekking van) aan wijzigingskosten. Indien en voor zover een wijziging een gehele of gedeeltelijke annulering inhoudt is artikel 6 van toepassing op het geannuleerde gedeelte.

Artikel 6. Annulering door de opdrachtgever/ reiziger:
Annulering door de opdrachtgever/ deelnemer(ster) kan uitsluitend schriftelijk geschieden. De datum waarop Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  de annuleringsbrief ontvangt, geldt als datum van annulering. Bij annulering is de opdrachtgever/ deelnemer(ster) de volgende bedragen verschuldigd:
tot 56 dagen voor de dag van vertrek: (de aanbetaling) 30% van de reissom.
vanaf de 56e dag tot de 28e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 60% van de reissom.
vanaf de 28e dag tot de 14e dag voor de dag van vertrek wordt u belast met 85% van de reissom.
vanaf de 14e dag voor de dag van vertrek van de cursus bent u de volle reissom verschuldigd.

Artikel 7. Annulering door Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps
Alle activiteiten zijn gebaseerd op een minimum aantal deelnemer(ster)s. Indien dit minimum aantal inschrijvingen niet wordt gehaald, nemen wij tijdig contact met u op. Bij een te klein aantal deelnemer(ster)s behouden wij ons het recht de reis, het camp, de tour of de cursus te annuleren. Als Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  besluit tot annulering van een reis, dan worden alle reeds betaalde gelden door Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  gerestitueerd. deelnemer(ster) worden hiervan uiterlijk 2 weken voor vertrek op de hoogte gebracht.

Artikel 8. Programma en prijswijzigingen:
Alle programma’s en prijzen zijn onder voorbehoud. Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  behoudt zich het recht voor een reis, cursus, camp of tour te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reis route en/of programma, indien hiertoe naar hun oordeel gegronde redenen bestaan (bijvoorbeeld: weersomstandigheden, onvoldoende deelnemers)

Artikel 9. Overmacht:
Wanneer wij door buitengewone omstandigheden als force majeure, oorlog, staking of vervoersmoeilijkheden in onze organisatie- en uitvoeringsfunctie gehinderd worden, dan kunnen wij de reis/ boeking verplaatsen of annuleren.

Artikel 9.1 Corona: Als de reis/ boeking niet door kan gaan vanwege corona maatregelen, dan geven wij onze cliënten de kans om de reis/ boeking naar een later tijdstip te verplaatsen. De gehele boeking last minute als gevolg van Corona annuleren door de cliënt zelf is helaas niet mogelijk.

Artikel 10. Aansprakelijkheid: Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps , (noch) en de met ons samenwerkende partners, zijn in zijn algemeenheid niet aansprakelijk voor schade, diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer(ster)s.

Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik maken van enig door onze organisatie ter beschikking gestelde accommodatie (hotels), auto’s, materialen (Surfpakken en wetsuits) en dergelijke.

Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  is eveneens niet aansprakelijk voor (vertraging)schade ontstaan door deelnemer(ster)s als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, natuurrampen (b.v. lawines), revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken.

De deelnemer(ster) is aansprakelijk voor diefstal of verlies van de door Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 11. Algemeen:
De leraren behouden zich het recht voor een eerder aangegeven route te wijzigen, indien dit in het belang van de groep is. Tevens, behouden de leraren zich het recht voor deelnemer(ster) aan (verdere) deelneming uit te sluiten, als naar hun oordeel geestelijke of lichamelijke problemen zich bij hen zodanig openbaren, dat de tocht of cursus naar hun oordeel bemoeilijkt wordt of dreigt te worden. Deze bepaling is eveneens van toepassing in geval van wangedrag. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten komen voor rekening van de uitgeslotene. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.
Als een deelnemer uit eigen beweging zijn reis voortijdig beëindigt of aan een gedeelte van de reis niet wil deelnemen, dan heeft hij/zij geen recht op restitutie van de reissom of een gedeelte ervan en komen de evt. extra kosten ten laste van de deelnemer(ster).

Artikel 11.1.
Bij activiteiten georganiseerd door derden gelden hun voorwaarden.

Artikel 12. Klachtenbehandeling:
Een klacht kan uitsluiten in behandeling genomen worden als deze: tijdens de reis of lessen ingediend wordt bij een medewerk(st)er van Stichting Tasha’s Surfcamp en Snowcamps  en daarna schriftelijk wordt gemeld.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.